โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 )

          1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  335  คน

          2)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  503  คน

      จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3

50

47

97

32.33

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3

49

41

90

30.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3

53

45

98

32.67

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2

36

39

75

37.50

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2

25

47

72

36.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2

32

39

71

35.50

รวม

15

245

258

503

33.53