ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนสายชลได้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง

เทศบาลอำเภอนาทวี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

ได้รับรางวัลดังนี้
1. ด.ญ. กุลธิดา        แก้วกลับ           ได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2554
2. ด.ญ. อรสา          ด้วงครุฑ           ได้รับรางวัลหนูน้อยนพมาศ รองอันดับ 1
3. ด.ญ. ณิชาปวีณ   บินอุมา             ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชล