ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน

     

           โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านโคกวัฒนา ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทั้งสิ้นจำนวน ๖๔ไร่    โดยนายประสิทธิ์ บุตรภักดี อดีตกำนันตำบลโคกกกม่วง เป็นผู้บริจาคที่ดิน มอบแก่ทางราชการเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยมีนายวัฒนา  ศรีสว่าง เป็นผู้บริหารคนแรก

           โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอโพนทองและอำเภอเสลภูมิ โดยอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นระยะทางประมาณ  ๗๐  กิโลเมตร  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นชนบท แห้งแล้งและกันดาร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำไร่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่สำคัญของชุมชนคือประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญมหาชาติ และประเพณีบุญบั้งไฟ