ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน

 
  ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2534 - 2543  
   
  ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2544- 2549  
   
  ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2550 - 2558  
ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2559 ภาษาอังกฤษ ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2559 - 31 ธันวาคม 2562 ขาวดำ
 
  ตราประจำโรงเรียน พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

แผ่นป้ายบอกชื่อโรงเรียน          แสดงถึงพื้นฐานอันอ่อนโยน
      คบเพลิง               ความสว่างแห่งปัญญา
รัศมีบนคบเพลิง             ความเจริญ  งอกงาม