โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน

แผ่นป้ายบอกชื่อโรงเรียน          แสดงถึงพื้นฐานอันอ่อนโยน

คบเพลิง                                    ความสว่างแห่งปัญญา

รัศมีบนคบเพลิง                        ความเจริญ  งอกงาม