ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 

มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ถึง ซึ่งคุณภาพ     สำนึกซาบ นำพอเพียง เคียงคู่สวน

พฤกษศาสตร์ ราชดำริไว้ ให้คู่ควร         ดี เก่ง สุข  ล้วนใฝ่รู้  สู่สากล

 

 ปรัชญาของโรงเรียน

นตถิ    ปัญญาสมา    อาภา    :    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์ของโรงเรียน

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะยังประโยชน์ให้สำเร็จ
 

คำขวัญของโรงเรียน

ขยัน                  สามัคคี               เรียนดี              มีวินัย
 

 สีประจำโรงเรียน
  สีแดง     หมายถึง  ความกล้าหาญอดทน

สีฟ้า        หมายถึง  ภูมิปัญญาอันกว้างไกล
 

 อักษรย่อ  :  ม.ม.