โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


                            มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ถึง ซึ่งคุณภาพ     สำนึกซาบ นำพอเพียง เคียงคู่สวน

                   พฤกษศาสตร์ ราชดำริไว้ ให้คู่ควร            ดี เก่ง สุข  ล้วนใฝ่รู้  สู่สากล

 ปรัชญาของโรงเรียน

นตถิ       ปัญญาสมา            อาภา    :    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์ของโรงเรียน

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะยังประโยชน์ให้สำเร็จ

คำขวัญของโรงเรียน

ขยัน                        สามัคคี                   เรียนดี                    มีวินัย

 สีประจำโรงเรียน

สีแดง     หมายถึง  ความกล้าหาญอดทน

สีฟ้า        หมายถึง  ภูมิปัญญาอันกว้างไกล

 อักษรย่อ  :  ม.ม.