ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ( Mision)

1.       ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2.     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.     พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบโปรงใส ตรวจสอบได้

4.     สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะในการทำงาน  และสามารถนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.      พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาสื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา

 

  เป้าหมาย ( Goal )
      1.       มีความรู้ มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      2.       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
      3.       ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณสมบัติพื้นฐานในการเป็นพลเมืองแห่งประชาคมอาเซียน
      4.   ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีความเข้าใจในหลักสูตร มีความสามารถในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
      5.    ครูมีความรู้ความสามารถในการนำกระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
     6.    โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความทันสมัย เพียงพอ พร้อมต่อการให้บริการผู้เรียน
     7.    โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
     8.    บุคลากร ผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ