ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ ( Mision )

         1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

        2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
        3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบโปรงใส ตรวจสอบได้
        4.สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะในการทำงาน  และสามารถนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        5.พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาสื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา

 

  เป้าหมาย ( Goal )

      1.  มีความรู้ มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

      3.  ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณสมบัติพื้นฐานในการเป็นพลเมืองแห่งประชาคมอาเซียน

      4.  ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีความเข้าใจในหลักสูตร มีความสามารถในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้

      5.  ครูมีความรู้ความสามารถในการนำกระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

      6.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความทันสมัย เพียงพอ พร้อมต่อการให้บริการผู้เรียน

      7.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

      8.  บุคลากร ผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ