ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พระประจำโรงเรียน

พระศากยมุณีศรีม่วงมิตร