ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่

1.ที่ดิน มีเนื้อที่ 64 ไร่
2.อาคารเรียนถาวร จำนวน 3 หลัง

อาคารเรียนหลังที่ 1

แบบพิเศษ 208 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2525 งบประมาณ 1,900,000 บาท


 อาคารเรียนหลังที่ 2
แบบ cs 208 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2528 งบประมาณ 2,001,900 บาท

 อาคารเรียนหลังที่ 3

แบบ 216 ล (ปรับปรุง พ.ศ.2529) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2538  งบประมาณ 8,413,000 บาท

 
วันฉลองอาคารเรียน 20 มีนาคม 2539 พ.ศ.2539  
 

3.โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง

     หลังที่ 1 อาคาร HD (มพช.2) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2528 งบประมาณ 1,222,000 บาท

      หลังที่ 2 แบบมาตรฐาน ก่อสร้าง พ.ศ.2529 งบประมาณ 560,000 บาท

 

4.อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง

หอประชุม ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2529 งบประมาณ 4,192,000 บาท

 

ก่อนการก่อสร้าง

เสร็จสิ้นการก่อสร้าง

5.บ้านพักครู จำนวน 6 หลัง
     - หลังที่ 1 แบบ 202 ก. 2 ชั้น ก่อสร้าง พ.ศ.2524 งบประมาณ 191,000 บาท
     - หลังที่ 2 แบบ 202 ก. 2 ชั้น ก่อสร้าง พ.ศ.2525 งบประมาณ 145,000 บาท
     - หลังที่ 3 แบบ 202 ก. 2 ชั้น ก่อสร้าง พ.ศ.2526 งบประมาณ 325,000 บาท
     - หลังที่ 4 แบบ 204 ก. มาตรฐานทั่วไป ก่อสร้าง พ.ศ.2529 งบประมาณ 209,000 บาท
     - หลังที่ 5 แบบ 204 ก. มาตรฐานทั่วไป ก่อสร้าง พ.ศ.2531 งบประมาณ 220,000 บาท
     - หลังที่ 6 แบบ 204 ก. มาตรฐานทั่วไป ก่อสร้าง พ.ศ.2534 งบประมาณ 250,000 บาท
6.ห้องน้ำ จำนวน 4 หลัง
     - หลังที่ 1 และ 2 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2524 งบประมาณ 47,000 บาท
     - หลังที่ 3 แบบ 6T/27 ก่อสร้าง พ.ศ.2531 งบประมาณ 90,000 บาท
7.หอประปา โรงน้ำดื่มจำนวน 3 หลัง
     - หอถังประปา ก่อสร้าง พ.ศ.2525 งบประมาณ 191,000 บาท
     - หอประปา แบบ 9/9 ก่อสร้างพ.ศ.2537 งบประมาณ 219,000 บาท
     - โรงน้ำดื่มโรงเรียน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2560
8.ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ33 จำนวน 3 ชุด
     - ชุดที่ 1-2 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2527 งบประมาณ 130,000 บาท
     - ชุดที่ 3 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2527 งบประมาณ 101,000 บาท