ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม”