โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          “ ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ