ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายโชคทวี สารบรรณ
พนักงานขับรถ

นายณัฐวุฒิ บุตรพรม
ยามรักษาการณ์

นายสุเทพ เสนานคร
นักการภารโรง