ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประชาสัมพันธ์

นายชัยธวัฒน์ ทาปลัด
ดูแลงานประชาสัมพันธ์ คนที่ 1

นายอภิเชษฐ์ ศรีรอง
ดูแลงานประชาสัมพันธ์ คนที่ 2

นางสาวพีรดา แสนเสร็จ
ดูแลงานประชาสัมพันธ์ คนที่ 3