กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ
ครู คศ.3

นายอุบล ไกรยบุตร
ครู คศ.3

นางสาวกัญญารัตน์ ปุผาลา
พนักงานราชการ

นางสาวเบญจมาศ พลยุทธ์
ครูธุรการ