กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุนันทาปกรณ์ สนองหม้อ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุรพร กุตัน

นางอุไรรัตน์ ศิริสละ