กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสำรวน แสงไสย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเมตรไตร ไกรยบุตร
ครูอัตราจ้าง

นายเอกบุรุษ ยอดทับ
ครูอัตราจ้าง