กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางดอกเตย วิผาลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอนุชา ฉ่ำมณี
ครู คศ.3

นายขัตติยะ นิระพงษ์
ครู คศ.1