กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนิยม วงศ์ใหญ่
ครู คศ.3

นางกัญญาภัค ไกรยบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ สาสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิดารัตน์ อุรารื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2