กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายพเยาว์ ประทุมพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ ศรีพล
ครูอัตราจ้าง