คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร ป้องศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

………………………………
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสำรวน แสงไสย
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายสุรพร กุตัน
รักษาการรองผู้อำนวยการงานวิชาการ

นายอนุชา ฉ่ำมณี
รักษาการรองผู้อำนวยการงานบุคคล

นายนิยม วงศ์ใหญ่
รักษาการรองผู้อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป