พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ ( Mision )

         1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
        2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
        3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบโปรงใส ตรวจสอบได้
        4.สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะในการทำงาน  และสามารถนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        5.พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาสื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 
  เป้าหมาย ( Goal )
      1.  มีความรู้ มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
      3.  ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณสมบัติพื้นฐานในการเป็นพลเมืองแห่งประชาคมอาเซียน
      4.  ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีความเข้าใจในหลักสูตร มีความสามารถในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
      5.  ครูมีความรู้ความสามารถในการนำกระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
      6.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความทันสมัย เพียงพอ พร้อมต่อการให้บริการผู้เรียน
      7.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
      8.  บุคลากร ผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ