วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ถึง ซึ่งคุณภาพ     สำนึกซาบ นำพอเพียง เคียงคู่สวน
พฤกษศาสตร์ ราชดำริไว้ ให้คู่ควร         ดี เก่ง สุข  ล้วนใฝ่รู้  สู่สากล

ปรัชญาของโรงเรียน

นตถิ    ปัญญาสมา    อาภา    :    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 คติพจน์ของโรงเรียน

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะยังประโยชน์ให้สำเร็จ

คำขวัญของโรงเรียน
 

ขยัน                  สามัคคี               เรียนดี              มีวินัย


สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า        หมายถึง  ภูมิปัญญาอันกว้างไกล
สีแดง      หมายถึง  ความกล้าหาญอดทน


อักษรย่อ : มม.