ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1045450830
รหัส Smis 8 หลัก :  45032011
รหัส Obec 6 หลัก :  450830
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ม่วงมิตรวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Maungmitwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ที่  9  บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ :  043512751
โทรสาร :  043512751
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  19 กุมภาพันธ์ 2524
เว็บไซต์ :  http://mmit.ac.th
https://mmit.ac.th
Facebook :  
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  โคกกกม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     32 กม.