เพลงโรงเรียน

๑.เพลงมาร์ชม่วงมิตรวิทยาคม
๒.เพลงม่วงมิตรรำลึก
๓.เพลงเพชรงามมวลชน
๔.เพลงสวรรค์บน
๕.เพลงรำวงม่วงมิตร
๖.เพลงสถาบันอันยิ่งใหญ่
๗.เพลงสถาบันของมวลชน
๘.เพลงศิษย์ฟ้าแดงรำลึก
๙.เพลงรำวงแนะแนว
๑๐.เพลงลาถิ่นฟ้าแดง