ระบบบันทึกการเข้าเวรบุคลากร

ใช้สำหรับบันทึกเข้าเวรภายในโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม

ในกรณีที่ระบบหลักมีปัญหา สามารถบันทึกการเข้าเวรได้

หรือแจ้งเข้าเวรย้อนหลังในกรณีที่ลืมบันทึกเวร