โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิรพงษ์ คงครบ

นายสำรวน แสงไสย
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายสุรพร กุตัน
รักษาการรองผู้อำนวยการงานวิชาการ

นายสิทธิชัย ฉิมพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการงานบุคคล

นายนิยม วงศ์ใหญ่
รักษาการรองผู้อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป