ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประวัติ บุตรภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกัญญารัตน์ ปุผาลา
พนักงานราชการ