โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประวัติ บุตรภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัญญารัตน์ ผุปฝาลา

นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญ