ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเพียรดี จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3

นางอัมรินทร์ คเชนทรชาติ
ครู คศ.3

นายอุบล ไกรยบุตร
ครู คศ.3

นางณัฐวิภา ยัคลา
ครู คศ.3

นางณัฐมล กุลสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ ปุผาลา
พนักงานราชการ

นายเอกรัตน์ จันทร์หอม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจมาศ พลยุทธ์
ครูอัตราจ้าง