ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเพียรดี จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุลัยวรรณ จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3

นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ
ครู คศ.3

นายอุบล ไกรยบุตร
ครู คศ.3

นางณัฐมล กุลสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวสุมนต์พร สุ่มมาตย์
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ ปุผาลา
พนักงานราชการ

นายเอกรัตน์ จันทร์หอม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจมาศ พลยุทธ์
ครูอัตราจ้าง