โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ 043-512751
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิตสุดา อาวรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ