ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนันทาปกรณ์ มนปราณีต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรพร กุตัน
ครู คศ.3

นางอุไรรัตน์ ศิริสละ
ครู คศ.3