ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพเยาว์ ประทุมพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ ศรีพล
ครูอัตราจ้าง