ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันทนี ฉิมพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิยม วงศ์ใหญ่
ครู คศ.3

นางกัญญาภัค ไกรยบุตร
ครู คศ.3