ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดอกเตย วิผาลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนุชา ฉ่ำมณี
ครู คศ.3