ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิกร ดวงวงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรุตยา อุ่นอารีย์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2